logo

 

 

 

 

 

 

Idziemy na wybory !!!

16 listopada każdy głos ma znaczenie !
Po pierwsze – idź na wybory !!!
Po drugie – wybieraj mądrze !!!
Po trzecie kilka podpowiedzi !!!

Ja zaklejam Ciebie, Ty zaklejasz mnie !

Ja zaklejam Ciebie, Ty zaklejasz mnie !!!

Można by za słowami pewnej piosenki –„ ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie, da da da …..”

zaśpiewać, jak w tytule – „ ja zaklejam ciebie, ty zaklejasz mnie „ i może być dla rytmu …da..da…da…dada..

Czy można pomóc młodzieży ?

Czy można pomóc młodzieży ???

Obok tematyki związanej z rynkiem pracy praktycznie na każdej ulotce wyborczej można znaleźć hasła odnoszące się do ludzi młodych:

 • zatrzymać młodzież w Mieście
 • przeciwdziałać niekorzystnym zmianom demograficznym związanym z migracją ludzi młodych
 • stworzyć warunki dla godnej pracy i rozwoju dla młodzieży

Szpital - temat " gorący"

Szpital z mojego punktu widzenia !!!

Informację dotyczące Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Ojca Pio w Przemyślu ( bo tak się ta jednostka nazywa, choć potocznie mówimy „Szpital na Monte”) wzbudzają szczególne zainteresowania społeczne, co również przekłada się na ocenę moje osoby jako dyrektora tej jednostki. Dlatego pozwalam sobie nakreślić sytuację Szpitala pomiędzy 2008-2014 r. kiedy jest mi dane nim zarządzać, aby zobrazować jakie było podłoże problemów jednostki w przeszłości i dlaczego nie udało się ich rozwiązać w całości do dnia dzisiejszego.

Dyżurny temat nr 2 - Zadłużenie

 

Realizacja zadań publicznych przez samorząd Miasta w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej wymaga ponoszenia określonych nakładów finansowych. Odzwierciedleniem tych procesów od strony finansowej jest budżet. Dla przykładu na 2014 r. w Przemyślu zaplanowano dochody na poziomie ok. 355 mln zł i w zdecydowanej większości są to dochody bieżące bo aż 279 mln zł, pochodzące z podatków, subwencji i dotacji. Pozostała część ok. 55 mln do dochody majątkowe pochodzące w przeważającej części ze środków unijnych oraz sprzedaży majątku Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie 376 mln zł. Największe pozycje po stronie wydatków to: oświata i wychowanie – 105 mln zł ; pomoc społeczna – 57 mln zł; administracja – 24 mln zł; gospodarka komunalna – 17 mln zł; bezpieczeństwo publiczne – 12 mln zł ( w tym straż miejska – 3 mln zł ); kultura i dziedzictwo narodowe – 6,5 mln zł i sport – 4,5 mln zł. Na inwestycje w roku 2014 zaplanowano wydatki na poziomie 94 mln zł. Prosta arytmetyka tych danych 355 mln (dochody) – 376 mln (wydatki) wskazuje na deficyt budżetu w wysokości 21 mln zł. Deficyt trzeba czymś pokryć i tak rodzi się zadłużenie nie tylko w Mieście Przemyślu, ale w każdym samorządzie w którym dochody są mniejsze od wydatków. Tu dla zobrazowania pokazałem aktualny rok, niestety taka sytuacja powtarzała się od wielu lat stąd też aktualne zadłużenie Miasta przekracza 175 mln zł. Na kwotę tą składają się głównie kredyty bankowe oraz wyemitowane obligacje. Każdy z tych instrumentów generuje dodatkowe koszty odsetek – rocznie około 7,5 mln zł. I tu dochodzimy do retoryki wyborczej –

 

 • pierwsze miejsce na Podkarpaciu pod względem zadłużenia !
 • 2 700 na głowę mieszkańca, nie wyłączając niemowląt !!
 • życie na kredyt, zapaść finansowa …. zarząd komisaryczny !!!

 

a tymczasem, na drugiej stronie ulotki

 

 • wyremontuję drogi, zbuduję mosty, kładki i wiadukty !
 • zwiększymy wydatki na oświatę, służbę zdrowia i pomoc  społeczną !!
 • zwiększę atrakcyjność turystyczną Miasta, zbuduję kompleks rekreacyjno – sportowy, basen, hotele !!!

 

Do tego jeszcze kilka „wziętych” haseł typu: nie pozwolimy sprzedać......., nie będzie kapitał prywatny …. obcy kapitał .. itd.

Co zatem z tym zadłużeniem i kto tu ma rację ? Ktoś powiedział –

„nie jest sztuką zainwestować własne pieniądze i zarobić, sztuką jest pożyczyć pieniądze, zainwestować i zarobić”

Nierównowaga budżetowa w wielu samorządach w Polsce wpisuje się w to stwierdzenie, mamy długi bo realizujemy inwestycje, które służą mieszkańcom. Mamy długi bo pozyskaliśmy środki unijne i musieliśmy pożyczyć na tzw. wkład własny. To nie tylko Przemyśl jest zadłużony, łącznie wszystkie Miasta na prawach powiatu nieprzerwanie od 2008r. mają ujemny wynik finansowy (dochody są niże niż wydatki). Doprecyzowując są takie które mają nadwyżkę budżetową, ale tych co mają deficyt jest więcej i łącznie jak dodamy wychodzi deficyt budżetowy. Problem jak zwykle leży gdzieś po środku. Korzystanie z kredytów czy innych źródeł finansowania musi być zaplanowane i wpisane w długoletnią strategię inwestycyjną i rozwojową Miasta. Nie może odbywać się chaotycznie, dotyczyć niedokończonych lub nie w pełni funkcjonalnych inwestycji, a już na pewno działań wykonywanych „pod wybory”. Osobną kwestią jest ta część długu, która powstaje celem sfinansowania wydatków bieżących (tu są pewne ograniczenia, ale również możliwe obejścia). Potrzebna jest wnikliwa analiza na co nas stać i gdzie nie marnotrawić pożyczonych pieniędzy, które nie tylko wymagają zwrotu, ale również kosztują duże odsetki. Poziom zadłużenia Przemyśla jest faktycznie wysoki, szczególnie jeżeli odniesiemy go do dochodów budżetu i perspektyw ich zwiększenia. Mały poziom dochodów własnych, transfery z PIT i CIT uzależnione od „bogactwa” mieszkańców i przedsiębiorstw (problematyczne, wysokie bezrobocie brak inwestorów). Do tego niekorzystne zmiany demograficzne, spadek uczniów – spadek subwencji, starzenie się społeczeństwa – wzrost wydatków na służbę zdrowia, brak pracy to również wzrost wydatków na pomoc społeczną. Z kolei jak już wyżej wspomniano, rozpoczyna się nowa (najprawdopodobniej ostatnia – tak duża) szansa pozyskania funduszy unijnych w perspektywie 2014-20, a to wymaga wolnych środków na wkład własny. Czy są potrzeby inwestycyjne – wystarczy rozejrzeć się dookoła, jak najbardziej, nawet niektóre z ulotek nie są pozbawione sensu społecznego i ekonomicznego. Dlatego niezbędny jest realny plan równoważenia budżetu naszego Miasta poprzez racjonalizację i optymalizację wydatków, również poprzez poszukiwanie rozwiązań zwiększających dochody. Bardzo ważny jest również racjonalne i realne planowanie inwestycji. Dla przykładu na 2014r. zaplanowano 53 inwestycje na kwotę 94 mln zł, na I półrocze 37 inwestycji wykonano na poziomie 0% do max. 3% i jak można sprawdzić w poprzednich latach na koniec roku stopień realizacji nie wiele się będzie różnił. Współcześnie zarządzanie Miastem powinno być podobne do zarządzania przedsiębiorstwem. Z tą różnicą, że celem firmy jest maksymalizacji zysku, a samorządu maksymalizacja zadowolenia jej mieszkańców.  Mieszkańcy oczekują konkretnie postawionych kilku zadań na każdy rok kadencji i ich realizacji. Stanowczości władzy wykonawczej i determinacji w działaniu, nie realizacji interesów własnego ugrupowania politycznego, zapisów ‘umowy koalicyjnej’ czy spełniania różnorakich obietnic. To powoduje brak strategii, spójności i konsekwencji w realizacji zadań opisanych przez kolejne budżety.

……..   ale za to jakie daje możliwości twórcze kontr-kandydatom w wymyślaniu własnych „programów”……………………

Wyborczy rynek pracy ?

 

W raz ze przybliżaniem się do dnia wyborczego przypadającego na 16 listopada, rośnie tempo obietnic, haseł, spotkań i dyskusji w ogólnie rzecz biorąc tematyce rozwoju naszego Miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców. Wpisując się w dyskusję wyborczą, chciałbym Państwu przedstawić swój pogląd na wybrane, moim zdaniem znaczące problemy rozwoju Przemyśla, jak też pozwolić sobie na odniesienie do tych mniej istotnych kwestii.  Analizując hasła i tzw. programy wyborcze z ostatnich wyborów samorządowych tj. z 2010 roku oraz wsłuchując się i czytając aktualne wypowiedzi potencjalnych kandydatów na Urząd Prezydenta i Radnych możemy jednoznacznie stwierdzić, iż najważniejszym problemem naszego Miasta i powiatu jest bezrobocie.

„ będę zabiegał o nowe miejsca pracy”

„podstawowym celem, który sobie wyznaczam to walka z bezrobociem”

„będę zabiegał o nowych inwestorów i nowe miejsca pracy”

itd. ……….. na ile są to hasła wyborcze i puste obietnice, a na ile możliwe do zrealizowania działania. Na początek kilka bezdyskusyjnych faktów z rynku pracy w Przemyślu.

Lata

Przemyśl

Województwo

Kraj

1991

12,0

13,3

11,4

1995

14,7

16,4

14,9

1999

13,3

14,5

13,0

2000

15,3

15,9

15,0

2001

17,6

17,4

17,5

2002

18,7

16,9

18,1

2003

21,3

16,7

18,0

2004

20,1

19,1

19,1

2005

20,0

18,4

17,6

2006

18,5

16,5

14,9

2007

16,9

14,4

11,4

2008

16,7

13,1

9,5

2009

19,4

15,9

12,1

2010

19,2

15,8

12,3

2011

18,0

15,7

12,5

2012

17,7

16,3

13,4

2013

17,7

16,4

13,4

2014

16,9

14,5

11,7

Od początku lat 90-tych stopa bezrobocia w Przemyślu nie odbiegała zasadniczo od wskaźnika krajowego, a na tle województwa podkarpackiego była nawet w wybranych latach niższa. Pogorszenie nastąpiło od 2002 roku  i trwa do chwili obecnej. W okresie tym były lata w których bezrobocie w Przemyślu było 5% wyższe niż na Podkarpaciu, a nawet 7% wyższe niż średnia krajowa. Lata 2002-2014 to lata 3 kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu.

Statystyka zaczerpnięta z Powiatowego Biura Pracy wskazuje, że od ponad 12 lat występuję poważny problem na rynku pracy w Mieście Przemyślu, problem z którym nie umiemy sobie poradzić. Czy problem może rozwiązać samorząd Miasta – Prezydent i Rada Miasta. Czy w ogóle Miasto może zmniejszyć bezrobocie poprzez oferowanie miejsc pracy ? Mówić prostym językiem – czy może zatrudniać ? – Odpowiedź brzmi może: na stanowiska urzędnicze, do spółek miejskich, do jednostek oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej itp. Czy rozwiązanie to jest dobre dla mieszkańców Miasta ? – dla tych którzy znajdą w ten sposób pracę na pewno tak, dla pozostałych już niekoniecznie. Większość jednostek podległych samorządowi jest utrzymywane z naszych podatków. Przyrost administracji to większe koszty funkcjonowania Miasta, nadmierne zatrudnienie np. w spółkach zaopatrujących nas w ciepło -  oznacza większy koszt ogrzewania, w transporcie miejskim – wyższe ceny biletów, w spółce wodociągowej – droższa woda i kanalizacja i przykłady można mnożyć. Zresztą sięgając do faktów wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta są w Przemyślu jedne z najwyższych w Polsce w porównaniu do miast o podobnej liczbie mieszkańców. [Chełm (65,8 tys. mieszkańców) – 9,9 mln ; Zamość (65,6 tys. mieszkańców) – 8,5 mln ; Suwałki (69,4 tys. mieszkańców) – 8,6 mln; Przemyśl – 16,9 mln zł. – tylko koszt wynagrodzeń ].

Jeżeli największymi pracodawcami są i  mają być Urząd Miasta, Szkoły, Szpitale to jak mają rozwijać się lokalni przedsiębiorcy, rzemieślnicy, kupcy itp. Konieczność utrzymania tych instytucji sprawia, że podatki i opłaty lokalne są stale podnoszone, nie ma możliwości stosowania ulg w podatku od nieruchomości, środków transportu  czy wynajmowania  taniej lokali komunalnych. Co zatem można zrobić będąc Prezydentem lub Radnym. Samorząd ma stwarzać warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Może to realizować na różne sposoby, najczęściej tam gdzie się to udało wykorzystano następujące instrumenty:

 • wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, poprzez odpowiednią politykę podatkową, preferencje w nabywaniu lokali użytkowych, zwolnienia i ulgi, reklamę i promocję marki i produktów lokalnych,
 • jasną, przejrzystą i transparentną politykę inwestycyjną w której wspiera i preferuje się lokalnych przedsiębiorców, duże inwestycje miejskie, przetargi i zamówienia w których realizację zaangażowaniu są przedsiębiorcy lokalni,
 • aktywne uczestnictwo samorządu Miasta w tworzeniu instytucji wspierających lokalny biznes: strefa inwestycyjna, parki technologiczne, inkubatory, stowarzyszenia producenckie,
 • rzeczywiste wdrożenie „Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcom” gdzie każdy kto prowadzi i podejmuje działalność gospodarczą znajdzie szybka Ścieszkę do załatwienia niezbędnych formalności, pomoc i doradztwo w jej prowadzeniu,
 • stworzenie centrum inwestora zagranicznego, bliskość granicy, granica Unii Europejskiej, tradycje wielokulturowości Przemyśla muszą być wykorzystane również w tym zakresie,
 • uczenie się od innych czyli tzw. dobre praktyki, jeżeli strefa ekonomiczna w Mielcu, Rzeszowie czy Krośnie funkcjonuje nieporównywanie do strefy przemyskiej, jeżeli samorządy fundują stypendia dla najlepszych absolwentów, jeżeli itd. udało się innym to pomimo tego, że każde miasto ma inne uwarunkowanie pewne schematy, strategia jest u wszystkich taka sama – wykorzystajmy to.

Można wymieniać dalej, ale po co. Przyszli włodarze powinni wybrać 3 do 5 najważniejszych  zadań i starać się je urzeczywistnić. Lepiej zrealizować 3 spośród 5 , niż obiecać 20 czy 50 inwestycji i zrealizować niewiele. Może ten tekst Drogi Czytelniku Cię nie zadowala, może myślisz tak  wybiorę tych co najwięcej obiecują, później ich rozliczymy, może Ci co twierdzą, że należy się nam to, tamto i owo są najlepsi – możesz tak zrobić i nawet da Ci to poczucie satysfakcji, bo tak coś podpowiada każdemu z nas, ale tak nie będzie. Nie będzie bo dotychczas też nie jest, czy myślisz, że jakby to było takie proste, to każdy z decydentów nie wdrożył by tego w życie – przecież wtedy byłby i Prezydentem i Radnym po wsze czasy. Odpowiedzialność to nie zgadzanie się z tym co myśli większość, to realizacja tego co jest możliwe i realne do wykonania na rzecz tej większości.

Wesołego Alleluja !!!

Chwil radości, wyciszenia i wyhamowania w codziennym pędzie,

Refleksji która niesie pokój i nadzieję,

Wiary w miłosierdzie i zmartwychwstanie,

Dla wszystkich ludzi dobrej woli – Janusz Hamryszczak z Rodziną

ZDROWIE I GOSPODARKA

Coraz bliżej do nowoczesnego Centrum Radioterapii w Przemyślu

Rosną szanse, że mieszkańcy Przemyśla i okolic nie będą musieli poszukiwać pomocy w dziedzinie radioterapii poza naszym miastem. To ważna sprawa szczególnie w przypadku gdy ciężka choroba pociąga dodatkowo koszty dojazdów i zakwaterowania. Umowę o współpracy podpisali w piątek 8 marca przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i spółki Radiology Therapeutic Center Poland (RTCP). W jej efekcie powstanie w Przemyślu nowoczesne, bazujące na najnowszych osiągnięciach medycyny Centrum Radioterapii Amethyst. Koszt inwestycji wyniesie 60 mln złotych i w całości zostanie pokryty przez RTCP.

Statystyki są bezwzględne – w Polsce rośnie liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w województwie podkarpackim w 2009 roku chorobę nowotworową zdiagnozowano u 7326 pacjentów. Tymczasem na tym terenie działają tylko dwa ośrodki, które prowadzą radioterapię – w Rzeszowie i Brzozowie. Chorzy z Przemyśla muszą dojeżdżać, a nierzadko czekać również na termin radioterapii.

- Dzięki budowie Centrum Radioterapii nasz szpital stanie się pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym, tzn. będzie gwarantował diagnostykę i pełne onkologiczne leczenie skojarzone – mówi dr inż. Janusz Hamryszczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. - Zgodnie
z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Radioterapeutów i Onkologów takie leczenie skojarzone z radioterapią powinno otrzymać co najmniej 70 proc. pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą nowotworową. Liczę, że w naszym szpitalu będziemy leczyć pacjentów na najwyższym, światowym poziomie.

- Ważny podkreślenia jest również wymiar gospodarczy całego przedsięwzięcia – dodaje dyrektor Hamryszczak. - To inwestycja rzędu 60 mln złotych, co w skali Przemyśla daje ogromny impuls do rozwoju lokalnego. Od początku realizacji tego przedsięwzięcia wspierali nas radni rozumiejący doskonale ten aspekt – Maciej Lewicki z sejmiku wojewódzkiego i Józef Leja z rady miasta. Osobiście cieszę się z podpisania umowy podwójnie - jako dyrektor szpitala i radny miejski.

Po podpisaniu umowy RTCP rozpocznie prace projektowe. Budowa Centrum Radioterapii ruszy
jesienią br., a pierwsi pacjenci trafią do ośrodka w trzecim kwartale 2014 roku. Współpraca między Wojewódzkim Szpitalem w Przemyślu i RTCP dotyczy nie tylko dzierżawy działki i budowy Centrum Radioterapii. Obejmuje również hospitalizację pacjentów, którzy będą leczeni
w Centrum, oraz prowadzenie przez szpital badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Szpitala.

Władze Przemyśla Likwidują Szkoły.

Z inicjatywy Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy radni Platformy Obywatelskiej oraz Regi Civitas przegłosowali uchwałę o zamiarze likwidacji SP 8 i SP 9,radni PiS oraz SLD byli przeciwni.

Szkoła Podstawowa nr 9 jest nietypowa działa przy Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu,uczą się w niej chore dzieci przebywające w lecznicy.Na pewno dzięki tej szkole dzieci mogą przynajmniej na chwilę zapomnieć o chorobie,stresie,codziennej rzeczywistości szpitalnej.Niestety tą radość im się zabiera...

Zbiórka na Rzecz Schroniska w Orzechowcach.

400300 282312688502222_100001704785107_734057_1206204862_n

W grudniu ubiegłego roku wraz z Stowarzyszeniem Młody Przemyśl zakończyliśmy zbiórkę na rzecz Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.Udało nam się zebrać ok. 80 kg suchej karmy,wiele puszek z karmą,koce,smycze,lekarstwa oraz środki czystości . Dziękujemy wszystkim którzy pomogli razem z nami bezdomnym zwierzętom. Inicjatorami akcji byli członkowi Stowarzyszenia  Młody Przemyśl :Maciej Szadurski ,Piotrek Krzeszowski,Karolina Karasowska,Damian Zabawski,Łukasz Hamryszczak.
Wszystkim jeszcze raz dziękujemy za pomoc ! :) Obiecujemy, że to nie ostatnia inicjatywa :)

Podwyżka cen wody i ścieków.

W przedwyborczych obietnicach nie było mowy o takich działaniach,mówiło się o wielu inwestycjach,jednak ich nie widać.
Kolejna niezrozumiałą decyzją jest likwidacja szkół, SP 8 w Pikulicach oraz SP 9 która działa przy Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu.Również,zaczęto oszczędzać na dzieciach a szczególnie przykre jest to,że na chorych dzieciach przebywających w lecznicy.Ta szkoła była dla nich oderwaniem od codzienności szpitalnej,myśli o chorobie i bólu.Niestety zabiera im się tą radość.